اینفلوئنسر

کوییک سایت-اینفلوئنسر

انواع اینفلوئنسرها

انواع مختلفی از اینفلوئنسرها را به چند روش می توان دسته بندی کرد. برخی از متداول ترین روش ها با استفاده از تعداد پیروان، انواع محتوا و میزان تأثیر آنها است.

کوییک سایت-اینفلوئنسر

اینفلوئنسر کیست؟

اینفلوئنسر کسی است که به دلیل داشتن اقتدار، دانش، موقعیت و یا ارتباط با مخاطبان خود، قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات خرید دیگران را دارد.