اینفلوئنسر کیست؟

اینفلوئنسر کسی است که به دلیل داشتن اقتدار، دانش، موقعیت و یا ارتباط با مخاطبان خود، قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات خرید دیگران را دارد.
توجه به این نکته مهم است که این افراد صرفاً ابزار بازاریابی نیستند، بلکه بیشتر دارایی آنها روابط اجتماعی هستند که برندهای تجاری با آنها همکاری می کنند تا بتوانند به اهداف بازاریابی خود دست یابند.

برای مشاهده منبع این مطلب، اینجا را بخوانید.

جهت خواندن مطالب بیشتر، اینجا را بخوانید.